Programma

Wie zijn wij ?

De vzw Dansprovant is een vereniging die ijvert voor de fysische en mentale gezondheid door middel van het dansen in al haar vormen. Dansprovant is een door de Stad Antwerpen erkende sportvereniging, gesteund door Sport Vlaanderen, lid van  G-Sport Vlaanderen en van Para Dance Belgium.

Dansprovant is in september 2008 gestart met een eerste cursus rolstoeldansen. Inmiddels telt onze club een 20-tal rolstoelgebruikers die elke week hun hartje kunnen ophalen met dansen, zowel in mechanische, elektrisch aangedreven of geduwde rolstoelen.
In september 2021 lanceerde Dansprovant, in samenwerking met de Vlaamse Parkinson Liga, het project "Parkitango", meer bepaald, Argentijnse Tango voor mensen met de ziekte van Parkinson. In december waren reeds 14 dansparen ingeschreven.

Waar vindt je ons ?

Dienstencentrum De Nobele Donk, Prinshoeveweg 21, 2180 Ekeren (Antwerpen) (Parkitango)
Zaal Barazza, Slijkweg 5, 2180 Ekeren (Antwerpen) (Rolstoeldansen)

 

Wie geeft de danslessen ?

De lessen worden gegeven door Leona Pellens en Jef Boudewijns, ervaren en gediplomeerde dansleraren van de Belgische Unie van Dansleraren (BULDO). Ze hebben zich de voorbije jaren gespecialiseerd in het rolstoeldansen en zijn inmiddels in binnen- en buitenland actief als instructeur en jurylid voor internationale rolstoeldanswedstrijden. Ze worden geassisteerd door Nicole De Buck, Marcel en Linda Smet-Küll en Rita Huygens.  Wees gerust, uw wielen en voetjes zijn in goede handen. Leona en Jef zijn tevens al jaren gepasionneerde tangodansers.

Wat doen we ?

Rolstoeldansen in onze club kent verschillende vormen. Zowel koppeldansen als lijndansen en partydansen komen aan bod. We bewegen op hedendaagse muziek in een leuke vriendenkring. Uiteraard kennen we de klassieke ballroomdansen. Maar er wordt ook aandacht geschonken aan countrydans en dansrages zoals hip-hop, bachata … Studenten, professionelen in de zorgsector of gewoon geïnteresseerden die willen kennismaken met rolstoeldansen zijn vrijblijvend welkom mits voorafgaandelijke aanmelding. Graag een seintje aan Leona als je eens wil komen kijken: – 0475 417 813

Parkitango: Argentijnse tango wordt wereldwijd gebruikt als therapie voor mensen met Parkinson. En nu dus ook in Ekeren. Maar het is vooral een activiteit waarbij de parkinsonpatiënt samen met de partner kan deelnemen aan een ontspannende activiteit waarbij beiden zich goed kunnen voelen in een vriendenkring van gelijkgestemden.

Om nog meer te weten over wie we zijn en wat we doen kun je best ook eens de pagina "Ons Verhaal" lezen.
De juridische informatie van onze vzw vindt je in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" onder het identificatienummer 0862.736.014

 

Huishoudelijk reglement Dansprovant vzw

Artikel 1
Dit reglement regelt de relatie tussen de ingeschreven dansers, de familieleden en begeleiders enerzijds en de dansleraren en de leden van het bestuur van Dansprovant anderzijds. Tevens beschrijft dit reglement het verloop en de omstandigheden tijdens de danslessen van de vzw Dansprovant.

Artikel 2
Het opzet van de vzw Dansprovant is het bevorderen van de fysische en mentale gezondheid door middel van dansen in al haar vormen. In een eerste fase is de G-danswerking bedoeld voor motorisch gehandicapten die gebruik maken van een rolstoel, zij het mechanisch, elektrisch als geduwd.

Artikel 3
De danswerking van Dansprovant heeft meer op het oog dan louter ontspanning. Er wordt gestreefd naar:

 1. de verbetering van de fysische en psychische conditie van de deelnemers door de beweging en de actie die voortvloeit uit het dansen;
 2. een kwalitatief aanbod in de danslessen en de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijddansen.

Artikel 4
Ook belangstellenden met een verminderde armfunctie of gebruikers van elektrische rolstoelen kunnen deelnemen voor zover zij zelfstandig de dansbewegingen kunnen uitvoeren. In het andere geval wordt verwacht dat de rolstoelgebruiker zorgt voor een begeleider. De club beschikt over een aantal vrijwilligers die de danslessen mee begeleiden. Voor rolstoelgebruikers die niet zelfstandig kunnen dansen wordt getracht een begeleider te vinden die kan meedansen. Dit kan evenwel niet gegarandeerd worden. Het blijft de verantwoordelijkheid van de rolstoeldanser zelf. De vzw en de dansleraren kunnen ook niet garanderen dat er sanitaire of medische assistentie aanwezig is tijdens de dansles. Ook daarvoor dient de deelnemer zelf in te staan of, indien nodig, een begeleider mee te brengen.

Artikel 5
De dansleraren trachten rekening te houden met de eigenheid van de verschillende handicaps en de technische mogelijkheden en beperking van de rolstoelen. Ze zullen de choreografie van de dansen zo samenstellen dat zowel duo-dans (twee zittende personen) als combi-dans (staande en zittende persoon) mogelijk zijn. Inbreng van de dansers en begeleiders met het oog op het geven van nuttige informatie over de beperking van de rolstoelen, het suggereren van alternatieve oplossingen of veiligheidsproblemen worden gewaardeerd.

Artikel 6
De aangename en gemoedelijke sfeer tijdens de lessen is één van de voornaamste betrachtingen van de dansleraren en de vzw Dansprovant. De vriendschappelijke omgang van de leden en de dansleraren onderling staat goede prestaties op dansgebied niet in de weg.

Artikel 7
Op termijn wordt gestreefd naar een behoorlijk peil van de dansers, een interessante choreografie en een hedendaags repertoire van dansen. Demonstraties op evenementen en deelname aan wedstrijden behoren tot de mogelijkheden. Niemand wordt daarbij uitgesloten maar ook niemand mag zich daartoe gedwongen voelen. De vzw Dansprovant sluit zich dan ook aan bij het Panathlon Charter en heeft deze ondertekend:

Het recht om geen kampioen te zijn
In het kort komt de verklaring op het volgende neer: “We verklaren dat:

 • we de positieve waarden van de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven;
 •  we onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen;
 • we het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen, erkennen en aanvaarden;
 • we de steun van sponsors en de media verwelkomen, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport;

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport. Centraal staat dat elke jongere het recht heeft om kampioen te worden, maar hij heeft evenzeer het recht om geen kampioen te worden. “
Aansluitend bij de Panathlon Charter onderschrijft onze vereniging ook enkele specifieke ethische gedragsregels. Zo wordt bij Dansprovant verbale, non-verbale en/of fysieke agressie, pestgedrag, seksuele intimidatie, onsportief en onethisch gedrag niet getolereerd. Bij vaststelling zal hiertegen streng opgetreden worden.

Artikel 8
Tijdens de danslessen gebeurt het soms dat cursisten, begeleiders of studenten foto’s of filmpjes wensen te nemen. Indien leden om reden van privacy niet willen gefotografeerd of gefilmd worden dienen ze dat te melden aan de dansleraren zodat daar dan rekening mee kan gehouden worden.

Artikel 9
Het dansen met rolstoelen is niet zonder gevaar. De vzw Dansprovant heeft een sportverzekering voor de deelnemers. Dit neemt niet weg dat ieder gevraagd wordt om bijzonder voorzichtig te zijn tijdens de danslessen:

 • De leraren zorgen voor de nodige opwarming bij aanvang van de les;
 • De reserverolstoelen van de vzw zijn allen voorzien van een kipwieltje, maar niettemin moet ieder zelf nagaan of het uitgeklapt is vooraleer plaats te nemen;
 • De gebruikers van eigen mechanische rolstoelen wordt sterk aanbevolen zelf ook te zorgen voor een tipwieltje aan hun rolstoel. Bij rolstoeldansen worden immers bewegingen gebruikt die niet gebruikelijk zijn bij het dagdagelijks verplaatsen in de rolstoel;
 • De rolstoelgebruikers houden een veilige afstand tot de staande personen en de andere rolstoelen;
 • Dansbewegingen die aangevoeld worden als onveilig of ongemakkelijk worden gemeld aan de dansleraren die daarop de choreografie onmiddellijk zullen aanpassen.

Artikel 10
Onze danswerking is in belangrijke mate afhankelijk van de medewerking van de begeleiders: het betreft dan de vrijwilligers, de partners, de ouders enz. Zowel de dansleraren als de dansers dienen zich hiervan bewust te zijn en dit met dankbaarheid en respect te aanvaarden. Begeleiders zijn verzekerd en betalen geen bijdrage. Zij worden terecht beschouwd als ereleden.

Artikel 11
Suggesties tot verbetering van de danswerking of de clubwerking zijn steeds welkom en kunnen op een informele wijze worden aangebracht. De dansleraren of eventueel het bestuur van de vzw nemen de uiteindelijke beslissing rekeninghoudend met alle omstandigheden.

 

Partners

Contact


Locatie

Dansprovant
Bachlaan 9, 2960 Brecht

tel

+32 (0)475 96 57 97
+32 (0)475 41 78 13

email

jefnull@dansprovant.be
leonanull@dansprovant.be

Volg ons


 

© 2015 - 2024   All web projects