Practisch

Waar en wanneer

Onze danslessen hebben plaats in Feestzaal Elcks Thuys, Van de Weyngaertplein 13 te 2180 Ekeren, telkens op dinsdagavond.
De recreatieve les: van 19u00 tot 20u45
De wedstrijdgroep: van 21u00 tot 22u00

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 10 pp, inclusief verzekering.
Voor een reeks van 10 lessen betaal je € 55.
Betalen kan tijdens de eerste lessen of via storting op rekeningnummer: BE58 7360 0087 4579 * tav Dansprovant vzw,
Grotstraat 5, 2290 Wuustwezel

Kennismaking

Op onze lessen is iedereen welkom voor een kosteloze kennismaking, maar graag een seintje als je eens wil komen kijken:
Info: Leona Pellens - lpellens@hotmail.com - 0475/41.78.13

Privacyverklaring van de vzw Dansprovant

Brecht, 25 mei 2018

Aan de clubleden en vrienden die betrokken zijn bij de danswerking van onze club,

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving “de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG” –
ook wel “GDPR genoemd, General Data Protection Regulations” dient onze club deze “privacyverklaring”
te richten aan al diegenen van wie we gegevens in onze databanken bijhouden. 

De AVG stelt dat wij gehouden zijn:

• de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en
  type persoonsgegevens   zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn;
• te vragen om uw uitdrukkelijke toestemming;
• de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
  gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door vzw Dansprovant verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• voor de ledenadministratie als uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap, opvragen van lidgelden, enz;
• voor de organisatie van en inschrijving bij recreatieve evenementen (Dansdag);
• voor persoonlijke verzekering via Paranthee-Psylos

Afhankelijk van de noodzaak wensen we de volgende persoonsgegevens op te slaan en te verwerken: 

Van de aangesloten leden: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon/ gsm-nummer, e-mail
Van de begeleiders-vrijwilligers : naam, voornaam, adres, telefoon/ gsm-nummer, e-mail.
Van de leden van de raad van bestuur en algemene vergadering : naam, voornaam, adres, telefoon/ gsm-nummer, rijksregisternummer, e-mail.

De gegevens worden intern verwerkt door het secretariaat van onze club.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven tenzij na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene en tenzij dit wettelijk verplicht en/of
toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Vzw Dansprovant bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt werden of op grond van de wet is vereist. We bewaren de gegevens van het lidmaatschap niet langer dan 10 jaar na het laatste gebruik (omwille van de mogelijkheid van een eventuele heraansluiting en uitnodigingen voor feestelijkheden).

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens vzw Dansprovant van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
  de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Tevens kun u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen met:

lpellens@hotmail.com (Leona Pellens, ondervoorzitter-dansleraar)

U hebt bovendien altijd het recht een klacht in te dienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Meer info:

NL:
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0
Europese wettekst:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Met vriendelijke groeten.

Jef Boudewijns                                                                                          Leona Pellens
Afgevaardigde bestuurder                                                                         Dansleraar en ondervoorzitter
0475 96 57 97                                                                                            0475 417 813

 

Partners

Contact


Locatie

Dansprovant
Bachlaan 9, 2960 Brecht

tel

+32 (0)475 96 57 97
+32 (0)475 41 78 13

email

jef.boudewijnsnull@gmail.com
lpellensnull@hotmail.com

Volg ons


 

© 2015 - 2019   All web projects